INFORMACJE PODSTAWOWE

Osnowa geodezyjna

Osnowa wysokościowa:

Informuję, że w dniu 5 maja 2020 r. wdrożony został na terenie powiatu włoszczowskiego układ wysokościowy PL-EVR2007-NH. W konsekwencji powyższego współrzędne wysokościowe wykazane w bazach danych pzgik ujawnione zostały w tym układzie.

Jednocześnie zakończony został proces modernizacji wysokościowej osnowy szczegółowej dla obszaru powiatu. Informacje o punktach geodezyjnych należących do tej osnowy są udostępniane poprzez geoportal Powiatu Włoszczowskiego e-Podgik.

Przy wykonywaniu wysokościowych pomiarów GNS należy uwzględnić wykorzystanie właściwego poziomu odniesienia – EVRS.

Celem zapobieżenia ewentualnym niespójnościom związanym ze zmianami układów odniesienia, należy zwrócić szczególną uwagę przy podawaniu w sprawozdaniach technicznych z wykonanych prac informacji dotyczących zakresu wykorzystanych materiałów PZGiK oraz informacji dotyczących przekazywanych baz roboczych, wskazujących na zastosowany w wykonanym opracowaniu układ wysokościowy.

Z uzyskanego po wyrównaniu osnowy wysokościowej modelu wynika, że dla obszaru powiatu włoszczowskiego występuje stała różnica wysokości pomiędzy dotychczasowym i nowym układem wysokościowym wynoszące +17 cm.

Osnowa pozioma:

Informuję, że obecnie obowiązującym układem odniesienia jest PL-ETRF2000 – Europejski Ziemski Układ Odniesienia 2000