1. Po wyborze na stronie e-Geodezja opcji Złóż wniosek na ZUD użytkownik zostanie przekierowany do okna logowania. Należy zalogować się do swojego profilu lub założyć konto. Po zalogowaniu następuje kolejne przekierowanie do panelu użytkownika, w którym należy wybrać przycisk: wnioski narady zud

2. Następnie należy wybrać odpowiednią opcję, wskazującą czy wniosek jest składany przez samego inwestora, czy przez działającego w jego imieniu projektanta.

3. Następnie należy wypełnić wygenerowany elektroniczny formularz. Korzystając z przycisku wyszukaj podmiot należy wybrać z listy dane projektanta, lub wpisać 0 i podać jego dane.

Jeżeli wnioskodawcą jest projektant w polu WYSZUKAJ PODMIOT podaje on dane INWESTORA.

4. W tym samym oknie należy wskazać rodzaj projektowanych sieci/przyłączy.

5. W kolejnym kroku należy wskazać dane lokalizacyjne inwestycji. Wymagane jest wybranie działki lub działek ewidencyjnych związanych z inwestycją - najlepiej zrobić to wybierając opcję "znam tylko numer działki".

Wybór kolejnych działek należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

6. Następnie po wyborze przycisku Dodaj obszar do wniosku, na mapie do której użytkownik zostanie przekierowany należy wskazać obszar, w którym zlokalizowany jest uzgadniany przebieg sieci.

Strona internetowa z mapą, na której użytkownik będzie
wskazywał obszar, zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące
zasad wizualizacji mapy i metod wskazywania obszaru.

7. Po wypełnieniu i sprawdzeniu wprowadzonych do formularza danych należy wybrać przycisk wyślij wniosek. co spowoduje jego przesłanie do systemu komputerowego prowadzącego narady koordynacyjne Starostwa.

Wysłanie wniosku nie jest zobowiązaniem do zapłaty wyliczonej opłaty. Natomiast wniosek zostanie rozpatrzony dopiero po jej dokonaniu.

8. Po wysłaniu wniosku należy przesłać wymagane załączniki. Można to zrobić wybierając przysisk zobacz szczegóły aktualnego wniosku. Należy załączyć Plan sytuacyjny z projektowanym przebiegiem sieci oraz uzyskane warunki techniczne dotyczące jej realizacji. Dopuszcalne formaty przesyłanych plików to PDF i DXF.

9. Pliki z załącznikami do wniosku należy wskazać na dysku po wybraniu przycisku Wybierz pliki. Celem wyboru więcej niż jednego pliku, wskazań należy dokonywać przy wciśniętym klawiszu Ctrl.

Wybór i przesłanie plików należy zakończyć wybierając przycisk Wyślij załącznik/załączniki.

10. Użytkownik może uzyskać wgląd do złożonych wniosków wybierając w PANELU LOGOWANIA przycisk Lista wniosków

Po wybraniu z listy właściwego wniosku użytkownik uzyskuje dostęp do informacji związanych z jego realizacją. Może również z tego poziomu dodać załączniki do wniosku. Wysłać wiadomości do Starostwa, dokonać opłat oraz pobrać dokumenty związane z wnioskiem.

11. Z panelu Dokumenty do pobrania, można wydrukować złożony Wniosku ZUD lub Dokument Obliczenia Opłaty zawierajacy informacje o wysokości opłaty za uzgodnienie oraz sposobie jej dokonania.

12. Opłaty można dokonać automatycznie-online za pośrednictwem płatności internetowych PayByNet wybierając w panelu Opłacenie wniosku przycisk Zapłać online.

13. Opłata może zostać dokonana także w innny sposób, na konto wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Plik w formacie PDF z potwierdzeniem dokonania wpłaty można przesłać do Starostwa wybierając w panelu Opłacenie wniosku przycisk Wyślij potwierdzenie zapłaty po wczeniejszym wybraniu pliku z potwierdzeniem.

14. Poprez panel Komunikaty użytkownik ma możliwość przesyłania dodatkowych informacji do Starostwa. W tym miejscu otrzymuje też ewentualne wiadomości od Organu dokonującego uzgodnienia.

W komunikatach pojawiać się będzie również informacja o stanie procedury dotyczącej wnioskowanego uzgodnienia.

15. Po zakończeniu narady koordynacyjnej, na której rozpatrywane będzie wnioskowane uzgodnienie, Organ udostępni w panelu Dane do pobrania TREŚĆ WYDANEJ OPINII, możliwej do pobrania po wskazaniu przycisku Pobierz plik.

INSTRUKCJA ZUD

* składanie wniosków o uzgodnienie ZUD

* dokonywanie opłat za uzgodnienie ZUD

* odbiór uzgodnienia ZUD

Powtórne uzgodnienie