INFORMACJE PODSTAWOWE
Dane EGiB

Obręby ewidencyjne na których została przeprowadzona w 2018 roku modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków:

Włoszczowa – obszar wiejski:

  • Boczkowice
  • Konieczno
  • Kuzki
  • Ludwinów
  • Międzylesie
  • Motyczno
  • Rogienice
  • Wola Wiśniowa

Informuję, że Starosta Włoszczowski realizując zadania rządowe związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, sukcesywnie dokonuje modernizacji tej ewidencji, celem dostosowania jej do modelu aplikacyjnego określonego w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

W roku 2018, w wyniku przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: Boczkowice, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Motyczno, Rogienice i Wola Wiśniowa, dokonano dla ich obszaru założenia baz działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych oraz budynków i adresów w postaci zgodnej ze schematem aplikacyjnym i modelem pojęciowym określonymi w powołanym rozporządzeniu.

W związku licznymi pytaniami dotyczącymi przekazywania bazy roboczej, informuję iż:

- Na podstawie § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429) wymaganym formatem do przekazania bazy roboczej jest format GML.

Innym dopuszczalnym formatem są pliki w formacie programu EWMAPA (warstwy w trybie modyfikującym, obiekty w trybie modyfikującym, działki, kontury, punkty).

- działki oraz punkty należy numerować zgodnie z rezerwacją,

- numery działek należy przekazywać w formacie: NrObrębu-NrDziałki np. 1-123,

- numery punktów w bazie działek, jak i konturów należy przekazywać w formacie: NrObrębu-NrPunktu np. 1-3,

- kontury należy numerować w następujący sposób: NrObrębu-NrKontury/Klasoużytek, np. 1-25/RV, 1-26/BRV

- w przypadku modyfikacji już istniejących działek i konturów należy przekazywać eksport pierwotny (przed modyfikacją) oraz wtórny (po modyfikacji). Należy zwrócić uwagę, aby oba eksporty były z tego samego obszaru,

-atrybuty punktów w bazie działek należy nadawać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (nie z instrukcją G-5),

- przekazywane bazy należy oznaczać zgodnie z § 35 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429)., tj. np. GKN.6640.123.2021-GESUT, GKN.6640.456.2021-GESUT_BDOT500_EGIB. W przypadku przekazywania kilku plików, należy je skompresować i przekazać w formie archiwum .zip, .rar, zachowując ww. oznaczenie.