Informacja

DOPUSZCZENIE PRZEZ STAROSTĘ WŁOSZCZOWSKIEGO DODATKOWYCH FORMATÓW PRZEKAZYWANIA DO PZGiK ZBIORÓW DANYCH BĘDĄCYCH WYNIKAMI WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Informuję, że Starosta Włoszczowski realizując zadania rządowe związane
z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, sukcesywnie dokonuje modernizacji tej ewidencji, celem dostosowania jej do modelu aplikacyjnego określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

W roku 2018, w wyniku przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: Boczkowice, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Motyczno, Rogienice i Wola Wiśniowa, dokonano dla ich obszaru założenia baz działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych oraz budynków i adresów w postaci zgodnej ze schematem aplikacyjnym
i modelem pojęciowym określonymi w powołanym rozporządzeniu.

Nowa, zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami struktura numerycznych danych ewidencyjnych w obszarze wyszczególnionych wyżej obrębów, wymaga użycia specjalnych formatów wymiany danych pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych
a prowadzącym PZGiK.

Zgodnie z § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), wymaganym formatem do przekazywania przez wykonawców prac geodezyjnych zbiorów danych będących wynikiem wykonanych prac geodezyjnych jest format GML, w którym należy przekazywać dane do prowadzącego PZGiK.

Mając jednak na uwadze określone w powołanym wyżej przepisie, uprawnienia organów prowadzących PZGiK, pozwalające na ustalenie innego formatu przekazywania przedmiotowych danych, ze względu na system informatyczny wykorzystywany
do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie,
dla usprawnienia prac w przedmiotowym zakresie, uzgadnia się i dopuszcza dodatkowo, alternatywnie dla formatu GML, przekazywanie zbiorów danych będących wynikami prac geodezyjnych w formatach wymiany właściwych dla oprogramowania EWMAPA firmy GEOBID.

Ze względu na strukturę bazy danych prowadzonej dla wskazanych wyżej, ośmiu obrębów ewidencyjnych właściwym, dopuszczalnym formatem wymiany danych z zakresu objętego ewidencją budynków (baza budynki i baza adresy) jest typ „eksport obiektów
do postaci tekstowej”. Zgodnie z zasadami prowadzenia wymiany danych w tym trybie, wykonawca pracy geodezyjnej otrzymuje z PZGiK odpowiednie pliki w strukturze
„do modyfikacji", a po dokonaniu ich edycji, przekazuje je do PZGiK w strukturze zawierającej dane „modyfikujące". Zasady takiej wymiany opisane zostały szczegółowo
w instrukcji programu EWMAPA - pkt. 6.6. Przedmiotową część instrukcji zamieszczamy również na stronie geoportalu „e-podgik_Włoszczowa" - pobierz instrukcję. Informuję również, że obiekty towarzyszące budynkom (schody, rampy, tarasy i inne) nie wchodzą w zawartość baz ewidencji budynków
i wykazywane są nadal w postaci wektorowej.

Dla wektorowych danych ewidencyjnych z pozostałego obszaru, a także dla danych z zakresu innych baz PZGiK, alternatywnym dla standardu GML, dopuszczalnym formatem wymiany danych pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych na obszarze powiatu włoszczowskiego a prowadzącym zasób, jest tryb eksportu „z wielu warstw”, przy odpowiednim zachowaniu parametrów: „do modyfikacji/modyfikujący”.

Natomiast dla zobiektowanych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych dodatkowym, dopuszczonym formatem wymiany danych jest tryb „import/eksport działek z/do formatu tekstowego”. Nadmieniam,
że dla wyszczególnionych wyżej, ośmiu obrębów ewidencyjnych, baza danych prowadzona jest w strukturach bazy FireBird, dane na pozostałym obszarze zawarte są w strukturach baz pierwotnych EWMAPY. Wykonawcy powyższą informację powinni uwzględnić przy importowaniu pozyskanych z PZGiK danych do wykorzystywanych przez siebie systemów informatycznych, służących do tworzenia bazy roboczej opisanej w par.63 ust.1 pkt 2 wyżej powołanego rozporządzenia w sprawie standardów.

Informuję również, że w roku 2018 Starosta Włoszczowski założył inicjalne bazy danych GESUT dla jednostek ewidencyjnych Krasocin i miasto Włoszczowa. Po uzgodnieniu treści tych baz z gestorami sieci uzbrojenia terenu, bazy te zastąpią dotychczasową treść mapy zasadniczej w tym zakresie. Z uwagi na to, że przepisy określające zasady prowadzenia baz GESUT również wymagają obiektowego modelu prezentacji ich zawartości, po ich uruchomieniu, dopuszczalnym formatem wymiany danych z tego zakresu będzie tryb „eksport obiektów do postaci tekstowej”.

Informuję jednocześnie, że ustalenie przez Starostę Włoszczowskiego alternatywnych formatów przekazywanych do PZGiK plików z danymi, nie wyłącza możliwości ich przekazywania we wskazanym w standardach geodezyjnych formacie GML, obowiązującym od roku 2011.

 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość