Geoportal - tryb publiczny
Geoportal - tryb chroniony
Dostęp w trybie chronionym
Geoportal - tryb chroniony
Dane opisowe EGiB
Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych
Zapytania komornicze
Dane RCiWN
Internetowe narady koordynacyjne - ZUD


Witaj na stronie startowej
BAZA DANYCH GESUT

W dniu 01.01.2020 r. wdrożono bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jednostek ewidencyjnych Włoszczowa - obszar miejski oraz Krasocin – cała gmina.

Wobec powyższego zasady pozyskiwania oraz udostępniania z pzgik danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu w obszarze tych jednostek odbywają się przy uwzględnieniu przepisów dotyczących baz GESUT.

Więcej…
 
ZASADY TWORZENIA ETYKIET BUDYNKU

ZASADY TWORZENIA ETYKIET BUDYNKU dla mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej prowadzonej w systemie EWMAPA.

W budynkowych bazach obiektowych FDB numer ewidencyjny budynku, jego funkcję oraz ilość kondygnacji wykazuje się w postaci dwóch etykiet, tworzonych oddzielnie dla prezentacji właściwej dla mapy zasadniczej i dla mapy ewidencyjnej. Zgodnie z modelem pojęciowym tych baz danych, etykiety te w obiekcie „budynek” wstawiane są jako zmienne.

Więcej…
 
Informacja

DOPUSZCZENIE PRZEZ STAROSTĘ WŁOSZCZOWSKIEGO DODATKOWYCH FORMATÓW PRZEKAZYWANIA DO PZGiK ZBIORÓW DANYCH BĘDĄCYCH WYNIKAMI WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Więcej…
 
WMS

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:

http://wloszczowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

 
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU BAZY ROBOCZEJ

W związku z notorycznymi błędami podczas przekazywania bazy roboczej, informuję iż:

- Na podstawie § 71 ust. 7 pkt. 7  rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wymaganym formatem do przekazania bazy roboczej jest format GML. Innym  dopuszczalnym formatem są pliki w formacie programu EWMAPA (warstwy w trybie modyfikującym, działki, kontury, punkty).

Więcej…
 
Komunikat

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za zgłoszenia prac geodezyjnych:

80 85250002 0000 0011 5720 0096.

 
Informacja

Z uwagi na charakterystyki dokładnościowe  pomiarów  geodezyjnych  dopuszcza się różnice w powierzchni budynków pomiędzy stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków a stanem wynikającym z dokonanym pomiarów geodezyjnych, jeżeli różnica ta nie przekracza 5% powierzchni ewidencyjnej. W takich przypadkach nie wymaga się sporządzania wykazu zmian danych ewidencyjnych na zmianę powierzchni budynku.

 
Informacja

Informuję, że w przypadku internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych obsługiwanych samodzielnie przez Wykonawców prac geodezyjnych (zgłoszenia automatyczne), podczas zgłaszania pracy konieczne jest podanie w zakresie działkowym wszystkich numerów działek z zakresu opracowania. Jest to niezbędne do prawidłowej generacji danych z systemu, w szczególności do generacji bazy działek.

 
Informacja

Informuję, że została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność dotycząca  automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych zgłaszanych drogą internetową, za pośrednictwem systemu GEOPORTAL.

Więcej…
 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami